• Komplet anlæg til effektiv vaskning af eksternt sand fra fejemaskiner, rendestensbrønde, kloakker og renseanlæg.

Et komplet, kundetilpasset sandvaskeranlæg til ekstern sand giver et effektivt behandlingsflow og er en både rationel og omkostningsbesparende løsning.

Stjernholms komplette sandvaskeranlæg består af

  • Modtagerstation med rist og automatiske dæksler. Placeres på vejeceller som registrerer mængden og udskriver faktura via tilkoblet betalingssystem.
  • Tromlesi som frasorterer større partikler til deponering i container. Mindre partikler og vand ledes til afvander.
  • Fra afvanderen ledes materialet til sandvasker som vasker materialet rent for organisk materiale. Bundfældet, renvasket sand ledes via snegletransportør til container – rejektvand og udvasket materiale ledes til rensning.

Se vores produktbrochure her

Når du samarbejder med os kan du regne med at der er sat fokus på at levere dig en løsning, som tilfører anlægget merværdi.

For vores sandvaskere gælder generelt:

ØKONOMI

  • Levetid på 15 år – 20 år
  • Automatisk drift betyder begrænset behov for personale til afregning, inspektion og vedligeholdelse.
  • Sikker tilbageholdelse af sand og større partikler, giver besparelser på op til 20%, i form af mindre deponi, mindre slidtage på maskindele samt reduktion af sand i procestanke mv.

MILJØ

  • Nye opdaterede energi rigtige el motorer, der opfylder fremtidige EU krav, reducerer anlæggets totale CO2 udledning.
  • Mindre deponi og bedre drift, er med til at reducere anlæggets totale CO2 udledning.

CSR

  • Servicevenlighed og driftssikkerhed er med til at minimere driftpersonalets berøring med spildevandet, hvilket giver bedre arbejdsforhold og mindre sygdomsfravær.

Om Stjernholm

STJERNHOLM A/S tilbyder værdifuld viden og maskintekniske løsninger af høj kvalitet indenfor vandteknologi og miljø.

Under overskriften ”Samarbejde med Værdi” koncentrerer vi os om områder, hvor vi ved, vores viden og kompetencer gør en forskel.

Vores fokus er levering af bæredygtige løsninger med dokumenterbar, langsigtet værdi for vores kunder. Udgangspunktet herfor er en åben og ærlig dialog og gensidig respekt både eksternt og internt.


Stjernholm A/S vil levere bæredygtige løsninger, som giver målbar værdi på de 3 centrale nøglepunkter:

STJERNHOLM SANDVASKER

ØKONOMI

Set over investeringens levetid (TCO) skal den give økonomisk gevisnt for både kunden og for Stjernholm A/S. Der skal tænkes cirkulært.

MILJØ

Løsningen skal give miljømæssig gevinst via fx reduceret energiforbrug, CO2 reduktion, mindre deponi, mere genanvendelse og procesoptimering

CSR

Løsningen skal minimere vedligehold og service og medvirke til optimale daglige arbejdsforhold, som lever op til både vores og kundens sociale relationer og samfundsansvar.

Bæredygtige Partnerskaber

Stjernholm A/S arbejder aktivt med FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, som udgør 17 konkrete mål (de såkaldte SDG’er), som all FN’s 193 medlemslande har skrevet under på.

Birkmosevej 1
6950 Ringkøbing

Stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

CVR: 28 88 49 66