• Sandvaskeren vasker effektivt organisk materiale fra sandet og efterlader et minimum af sandpartikler i rejektvandet.

En lang række danske renseanlæg har i dag sandvaskeren fra Stjernholm som en fast installation. Vi kan dokumentere, at der overalt er opnået flotte resultater bl.a. med tilbageholdelse af op til 95% tørstof, og et glødetab på mindre end 1%.

Det betyder

 • Væsentlige besparelser på udgifterne til deponering og transport
 • Minimering af slidtage på pumper og rør
 • Minimering af sandaflejring på procestankens bund

Stjernholm sandvasker fås i flere forskellige størrelser, tilpasset de lokale forhold og den ønskede kapacitet. Vi går gerne i dialog med både rådgivere og bygherrer om valg af den optimale løsning – herunder også optimering af anlæggets øvrige sandfang installationer.

Se vores produktbrochure her.

Når du samarbejder med os kan du regne med at der er sat fokus på at levere dig en løsning som tilfører anlægget merværdi. For vores sandvaskere gælder generelt:

ØKONOMI

 • Levetid på 15-20 år med en beregnet tilbagebetalingstid på 3-5 år.
 • Høj tilbageholdelsesgrad af sand reducerer slidtage og aflejringer i øvrige tekniske installationer.
 • Deponeringsudgifter reduceres med op til 25%.
 • Sandet kan i de fleste tilfælde sælges eller genanvendes.

MILJØ

 • Det organiske materiale fjernes uden brug af kemikalier.
 • Motorer, der opfylder EU krav for energirigtige motorer er med til at reducere anlæggets totale CO2 udledning.
 • Større tilbageholdelsesgrad af sand sikrer mindre deponi og transport.
 • Reducerer anlæggets samlede CO2 udledning.

CSR

 • Servicevenlighed, driftssikkerhed og let indregulering minimerer driftspersonalets berøring med spildevandet, hvilket giver bedre arbejdsmiljø og mindsker risikoen for sygdomsfravær.

Om Stjernholm

STJERNHOLM A/S tilbyder værdifuld viden og maskintekniske løsninger af høj kvalitet indenfor vandteknologi og miljø.

Under overskriften ”Samarbejde med Værdi” koncentrerer vi os om områder, hvor vi ved, vores viden og kompetencer gør en forskel.

Vores fokus er levering af bæredygtige løsninger med dokumenterbar, langsigtet værdi for vores kunder. Udgangspunktet herfor er en åben og ærlig dialog og gensidig respekt både eksternt og internt.

 

Stjernholm A/S vil levere bæredygtige løsninger, som giver målbar værdi på de 3 centrale nøglepunkter:

STJERNHOLM SANDVASKER

ØKONOMI

Set over investeringens levetid (TCO) skal den give økonomisk gevisnt for både kunden og for Stjernholm A/S. Der skal tænkes cirkulært.

MILJØ

Løsningen skal give miljømæssig gevinst via fx reduceret energiforbrug, CO2 reduktion, mindre deponi, mere genanvendelse og procesoptimering

CSR

Løsningen skal minimere vedligehold og service og medvirke til optimale daglige arbejdsforhold, som lever op til både vores og kundens sociale relationer og samfundsansvar.

Bæredygtige Partnerskaber

Stjernholm A/S arbejder aktivt med FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, som udgør 17 konkrete mål (de såkaldte SDG’er), som all FN’s 193 medlemslande har skrevet under på.

Birkmosevej 1
6950 Ringkøbing

Stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

CVR: 28 88 49 66