sidetype: Landbrug

Omrørere

Omrørere

En omhyggelig og effektiv omrøring i rågylletanker er et must.

Det er afgørende for renseprocessen at den gylle, som man ønsker at rense for sand, altid er homogen og har den rigtige konsistens. En omhyggelig og effektiv omrøring i rågylletanker er derfor et must.

 

 

Omrørere

Landia omrører type POP

POP omrøreren er en særdeles effektiv omrører som er udviklet for opblanding af gylle med højt tørstofindhold. Perfekt til alle typer af gylle!
Landia POP kan leveres med en 30 kW motor og er dermed den kraftigste omrører på markedet – lagertanke på op til 4.000 m³ kan omrøres med blot én omrører!
Landia POP kan fås med en propel i et specielt slidstærkt materiale – dette forøger livslængden betragteligt ved drift i sandholdig gylle.
Som noget unikt kan Landia POP monteres i allerede eksisterende tanke uden at disse behøver at blive tømt – enkelt og hurtigt!

En Landia omrører er altid tilpasset den aktuelle opgave og leveres med installationsudstyr som sikrer lang levetid og sikker betjening.

 Kontakt os

Læs videre

Pumper

Pumper

Valget af pumper afhænger først og fremmest af behovet for flow og tryk samt af den nødvendige sammenhæng mellem de forskellige pumpers kapacitet.

Valget af pumper afhænger først og fremmest af behovet for flow og tryk samt af den nødvendige sammenhæng mellem de forskellige pumpers kapacitet. Derved sikrer man, at det er den optimale blanding af rågylle og procesvand sandvaskeren får tilført.

Alt efter behov og placering i systemet anbefaler vi stempelpumper fra evt. GEA som har et meget lavt elforbrug og lavt slid. Til mindre anlæg kan enten tøropstillede eller dykkede pumper fra fx Landia, anvendes. Landia har tradition for at levere et godt og holdbart produkt til landbrugssektoren.

Pumper

GEA Electromix

GEA’s Electromix System omfatter en lav effekt pumpe med hydraulisk drevet stempel. Dette system pumper kvæg gødning, der er fuldt opblandet og homogeniseret fra stalden og ind til sandvaskeren. Stempelpumpen monteres kun som tandem system for at have et ensartet tryk ind på anlægget. Gødningen kan indeholde strøelse såsom halm eller savsmuld og sand. Electromix Pumpen kan enten være vægmonteret eller gulvmonteret.

Landia dykpumpe type DG og tørtopstillet pumpe type mptk

DG-pumpen er en dykpumpe, mens MPTK er en tørtopsillet pumpe. Pumperne er særdeles fleksible og udviklet til at pumpe gylle med højt tørstofindhold – betydeligt højere end andre pumper på markedet. Perfekt til alle typer af gylle!

Alle pumper kan udstyres med et knivsystem ved indløbet til pumpen, hvilket sikrer problemfri drift i gylle indeholdende halm og andet tørstof.

Når man anvender sand i båsene påvirker sandet pumperne med øget slid. Landia har udviklet specielle materialer, så pumpernes levetid forlænges væsentligt i sammenligning med en standardpumpe.

Landia pumper kan, afhængig af type, levere et pumpetryk op til 5 bar, hvilket gør det muligt at pumpe gylle over store afstande – op til flere kilometer!

 Kontakt os

Sandvasker

Sandvasker

Sandvaskeren er hjertet i Stjernholms sandvaskersystem til kvægbrug

Sandvaskeren er hjertet i vores produktprogram, som endvidere omfatter diverse snegle og transportører til transport af medier med sand til og fra rensning.

Sandvaskeren fås i flere forskellige størrelser som i alle tilfælde tilpasses de aktuelle forhold.

Sandvaskeren er bygget på erfaringer fra mange års drift på offentlige og private renseanlæg, hvor der er behov for separation af organisk og uorganisk materiale.

Tekniske data

Kapacitet efter ønske – op til 400 kg renset sand pr. time
PLC-styret
Strømforbrug: 2,6 kW
Vandforbrug: 0,3 m3 pr. m3 vasket sand
Udført i rustfri SS 2333

Princip for sandvasker

 1. Tilløb
 2. Cyklon
 3. Afløb for sandfri gylle
 4. Tilløb for tank
 5. Topmonteret omrører med gearmotor
 6. Tank
 7. Spulevandsarrangement
 8. Ventil for aftapning
 9. Snegl
 10. Vasket sand
 11. Styretavle

Sådan virker sandvaskeren

Opblandet sand og gylle indeholdende organisk materiale, pumpes ind i cyklonen (2) via det tangentiale indløb (1) i toppen af sandvaskerens tank. I denne fase separeres sandet fra gyllen ved cyklonens funktion og forskellen i vægtfylden mellem sand og væske. Den del af væsken, som er sandfri, presses ud gennem toppen af cyklonen, mens resten med det tungere sand løber ud gennem cyklonens bunddyse og tilløb (4) til sandvaskerens tank.

Den langsomtgående topmonterede omrører (5) i tanken adskiller sand og organisk materiale. Sandet bundfælder i bunden af tanken. Den sandfrie restgylle med det organiske materiale forbliver i toppen af tanken og løber ud gennem tankens udløb (3).

Sandniveauet i bunden af tanken vil under driftsforløbet være stigende. Dette vil øge modstanden på tankens omrører (5). Når belastningen på gearmotoren (Kw) når setpunkt ” start udsnegling”, starter udsneglingen via tømmesnegl (9), og kører med drift/pause iht. indstillinger. Hvis sandtilførslen er mindre end udsneglings mængden vil omrører belastningen gradvis falde og nå setpunkt for ”stop udsnegling”.

I bunden af tanken findes der et spulevandsarrangement (7), som gør det muligt at skylle sandet kontinuerligt med vand, således at organisk materiale bliver vasket ud og sandet renset. Ved eksternt startsignal åbner sandvaskerens spulevandsventil for vand til spuledyserne. Spulevandsventilen er åben til flowet er over switch for minimum flow. Ændrer trykket på spulevandet sig så trykket falder og flowet falder til under minimum, åbner ventilen yderligere for at opretholde det ønskede flow, stiger trykket så flowet når op på switchen for maks. flow, vil ventilen lukke så flowet falder til under maks.

På sandvaskerens tank under afløb (3), er der monteret flange for slamudtag (standard, afblændet med blindflange). Slamudtaget kan efter ønske bestykkes med automatisk ventil for udledning af overskydende slam og organisk materiale. Ventilen der leveres som option, er ikke vist på omstående principskitse.

I bagenden af tømmesneglen (9), er der monteret ventil for aftap (8) af vand/sand fra sandvaskeren, denne funktion kan være nødvendig i forbindelse med tømning eller sænkning af vandspejl i sandvaskeren i forbindelse med service eller rengøring.

Stjernholm leverer komplet styring og styreskab med touch screen (11), styring via PLC med mulighed for on line overvågning og kontrol.

 Kontakt os

Læs videre

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

Post Oak Blvd.
Suite 1910
Houston, TX 77056 US

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED