sidetype: Almindeligt produkt

Pumper

Pumper

Valget af pumper afhænger først og fremmest af behovet for flow og tryk samt af den nødvendige sammenhæng mellem de forskellige pumpers kapacitet.

Valget af pumper afhænger først og fremmest af behovet for flow og tryk samt af den nødvendige sammenhæng mellem de forskellige pumpers kapacitet. Derved sikrer man, at det er den optimale blanding af rågylle og procesvand sandvaskeren får tilført.

Alt efter behov og placering i systemet anbefaler vi stempelpumper fra evt. GEA som har et meget lavt elforbrug og lavt slid. Til mindre anlæg kan enten tøropstillede eller dykkede pumper fra fx Landia, anvendes. Landia har tradition for at levere et godt og holdbart produkt til landbrugssektoren.

Pumper

GEA Electromix

GEA’s Electromix System omfatter en lav effekt pumpe med hydraulisk drevet stempel. Dette system pumper kvæg gødning, der er fuldt opblandet og homogeniseret fra stalden og ind til sandvaskeren. Stempelpumpen monteres kun som tandem system for at have et ensartet tryk ind på anlægget. Gødningen kan indeholde strøelse såsom halm eller savsmuld og sand. Electromix Pumpen kan enten være vægmonteret eller gulvmonteret.

Landia dykpumpe type DG og tørtopstillet pumpe type mptk

DG-pumpen er en dykpumpe, mens MPTK er en tørtopsillet pumpe. Pumperne er særdeles fleksible og udviklet til at pumpe gylle med højt tørstofindhold – betydeligt højere end andre pumper på markedet. Perfekt til alle typer af gylle!

Alle pumper kan udstyres med et knivsystem ved indløbet til pumpen, hvilket sikrer problemfri drift i gylle indeholdende halm og andet tørstof.

Når man anvender sand i båsene påvirker sandet pumperne med øget slid. Landia har udviklet specielle materialer, så pumpernes levetid forlænges væsentligt i sammenligning med en standardpumpe.

Landia pumper kan, afhængig af type, levere et pumpetryk op til 5 bar, hvilket gør det muligt at pumpe gylle over store afstande – op til flere kilometer!

 Kontakt os

Omrørere

Omrørere

En omhyggelig og effektiv omrøring i rågylletanker er et must.

Det er afgørende for renseprocessen at den gylle, som man ønsker at rense for sand, altid er homogen og har den rigtige konsistens. En omhyggelig og effektiv omrøring i rågylletanker er derfor et must.

 

 

Omrørere

Landia omrører type POP

POP omrøreren er en særdeles effektiv omrører som er udviklet for opblanding af gylle med højt tørstofindhold. Perfekt til alle typer af gylle!
Landia POP kan leveres med en 30 kW motor og er dermed den kraftigste omrører på markedet – lagertanke på op til 4.000 m³ kan omrøres med blot én omrører!
Landia POP kan fås med en propel i et specielt slidstærkt materiale – dette forøger livslængden betragteligt ved drift i sandholdig gylle.
Som noget unikt kan Landia POP monteres i allerede eksisterende tanke uden at disse behøver at blive tømt – enkelt og hurtigt!

En Landia omrører er altid tilpasset den aktuelle opgave og leveres med installationsudstyr som sikrer lang levetid og sikker betjening.

 Kontakt os

Læs videre

Modtagestationer

Komplet anlæg til effektiv vaskning af eksternt sand fra fejemaskiner, rendestensbrønde, kloakker og renseanlæg.

Komplet anlæg til effektiv vaskning af eksternt sand fra fejemaskiner, rendestensbrønde, kloakker og renseanlæg.

Et komplet, kundetilpasset sandvaskeranlæg til ekstern sand giver et effektivt behandlingsflow og er en både rationel og omkostningsbesparende løsning.

Stjernholms komplette sandvaskeranlæg består af

 • Modtagerstation med rist og automatiske dæksler. Placeres på vejeceller som registrerer mængden og udskriver faktura via tilkoblet betalingssystem.
 • Tromlesi som frasorterer større partikler til deponering i container. Mindre partikler og vand ledes til afvander.
 • Fra afvanderen ledes materialet til sandvasker som vasker materialet rent for organisk materiale. Bundfældet, renvasket sand ledes via snegletransportør til container – rejektvand og udvasket materiale ledes til rensning.

Se vores produktbrochure her

Når du samarbejder med os kan du regne med at der er sat fokus på at levere dig en løsning, som tilfører anlægget merværdi.

For vores sandvaskere gælder generelt:

ØKONOMI

 • Levetid på 15 år – 20 år
 • Automatisk drift betyder begrænset behov for personale til afregning, inspektion og vedligeholdelse.
 • Sikker tilbageholdelse af sand og større partikler, giver besparelser på op til 20%, i form af mindre deponi, mindre slidtage på maskindele samt reduktion af sand i procestanke mv.

MILJØ

 • Nye opdaterede energi rigtige el motorer, der opfylder fremtidige EU krav, reducerer anlæggets totale CO2 udledning.
 • Mindre deponi og bedre drift, er med til at reducere anlæggets totale CO2 udledning.

CSR

 • Servicevenlighed og driftssikkerhed er med til at minimere driftpersonalets berøring med spildevandet, hvilket giver bedre arbejdsforhold og mindre sygdomsfravær.

Om Stjernholm

STJERNHOLM A/S tilbyder værdifuld viden og maskintekniske løsninger af høj kvalitet indenfor vandteknologi og miljø.

Under overskriften ”Samarbejde med Værdi” koncentrerer vi os om områder, hvor vi ved, vores viden og kompetencer gør en forskel.

Vores fokus er levering af bæredygtige løsninger med dokumenterbar, langsigtet værdi for vores kunder. Udgangspunktet herfor er en åben og ærlig dialog og gensidig respekt både eksternt og internt.


Stjernholm A/S vil levere bæredygtige løsninger, som giver målbar værdi på de 3 centrale nøglepunkter:

STJERNHOLM SANDVASKER

ØKONOMI

Set over investeringens levetid (TCO) skal den give økonomisk gevisnt for både kunden og for Stjernholm A/S. Der skal tænkes cirkulært.

MILJØ

Løsningen skal give miljømæssig gevinst via fx reduceret energiforbrug, CO2 reduktion, mindre deponi, mere genanvendelse og procesoptimering

CSR

Løsningen skal minimere vedligehold og service og medvirke til optimale daglige arbejdsforhold, som lever op til både vores og kundens sociale relationer og samfundsansvar.

Bæredygtige Partnerskaber

Stjernholm A/S arbejder aktivt med FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, som udgør 17 konkrete mål (de såkaldte SDG’er), som all FN’s 193 medlemslande har skrevet under på.

Renseanlæg

Stærkt produktprogram med fokus på økonomi, miljø og CSR

Sandvaskeren vasker effektivt organisk materiale fra sandet og efterlader et minimum af sandpartikler i rejektvandet.

En lang række danske renseanlæg har i dag sandvaskeren fra Stjernholm som en fast installation. Vi kan dokumentere, at der overalt er opnået flotte resultater bl.a. med tilbageholdelse af op til 95% tørstof, og et glødetab på mindre end 1%.

Det betyder

 • Væsentlige besparelser på udgifterne til deponering og transport
 • Minimering af slidtage på pumper og rør
 • Minimering af sandaflejring på procestankens bund

Stjernholm sandvasker fås i flere forskellige størrelser, tilpasset de lokale forhold og den ønskede kapacitet. Vi går gerne i dialog med både rådgivere og bygherrer om valg af den optimale løsning – herunder også optimering af anlæggets øvrige sandfang installationer.

Se vores produktbrochure her.

Når du samarbejder med os kan du regne med at der er sat fokus på
at levere dig en løsning som tilfører anlægget merværdi. For vores sandvaskere gælder generelt:

ØKONOMI

 • Levetid på 15-20 år med en beregnet tilbagebetalingstid på 3-5 år.
 • Høj tilbageholdelsesgrad af sand reducerer slidtage og aflejringer i øvrige tekniske installationer.
 • Deponeringsudgifter reduceres med op til 25%.
 • Sandet kan i de fleste tilfælde sælges eller genanvendes.

MILJØ

 • Det organiske materiale fjernes uden brug af kemikalier.
 • Motorer, der opfylder EU krav for energirigtige motorer er med til at reducere anlæggets totale CO2 udledning.
 • Større tilbageholdelsesgrad af sand sikrer mindre deponi og transport.
 • Reducerer anlæggets samlede CO2 udledning.

CSR

 • Servicevenlighed, driftssikkerhed og let indregulering minimerer driftspersonalets berøring med spildevandet, hvilket giver bedre arbejdsmiljø og mindsker risikoen for sygdomsfravær.

Om Stjernholm

STJERNHOLM A/S tilbyder værdifuld viden og maskintekniske løsninger af høj kvalitet indenfor vandteknologi og miljø.

Under overskriften ”Samarbejde med Værdi” koncentrerer vi os om områder, hvor vi ved, vores viden og kompetencer gør en forskel.

Vores fokus er levering af bæredygtige løsninger med dokumenterbar, langsigtet værdi for vores kunder. Udgangspunktet herfor er en åben og ærlig dialog og gensidig respekt både eksternt og internt.

 

Stjernholm A/S vil levere bæredygtige løsninger, som giver målbar værdi på de 3 centrale nøglepunkter:

STJERNHOLM SANDVASKER

ØKONOMI

Set over investeringens levetid (TCO) skal den give økonomisk gevisnt for både kunden og for Stjernholm A/S. Der skal tænkes cirkulært.

MILJØ

Løsningen skal give miljømæssig gevinst via fx reduceret energiforbrug, CO2 reduktion, mindre deponi, mere genanvendelse og procesoptimering

CSR

Løsningen skal minimere vedligehold og service og medvirke til optimale daglige arbejdsforhold, som lever op til både vores og kundens sociale relationer og samfundsansvar.

Bæredygtige Partnerskaber

Stjernholm A/S arbejder aktivt med FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, som udgør 17 konkrete mål (de såkaldte SDG’er), som all FN’s 193 medlemslande har skrevet under på.

Landbrug

Stjernholm sandrensersystem til kvægbrug

– separerer sandet fra gyllen. Sandet kan genbruges og gyllen kan anvendes til biogas.

Stjernholm har i tæt samarbejde med en række eksperter indenfor landbrugssektoren, herunder kvægbrugsrådgivere, dyrlæger og kvægbrugere, udviklet et produktprogram og en proces, som muliggør anvendelse af sand i liggebåse i større malkebesætninger uden de hidtidige problemer ved håndtering af sandholdig gylle. Derved sikres

 • bedre dyrevelfærd
 • højere produktivitet
 • mindre dyrlægeregninger
 • genbrug af sand
 • gyllen kan bruges til biogas

Hjertet i Stjernholms kundetilpassede løsninger til landbruget er Stjernholm sandvasker. Løsningen er unik og tager udgangspunkt i mange års udviklingsarbejde, erfaring og anvendelse af udstyr til behandling af sandholdigt spildevand.

Stjernholms sandvaskersystem til kvægbrugere er det driftssikre, enkle, smarte fuldautomatiske system til behandling af sandholdig gylle. Processen er fuldt tilpasset og har i flere år været i drift hos adskillige mælkeproducenter i Danmark og i udlandet.

Hent brochure

Landbrug

Enhver mælkeproducent, som bruger sand i sengebåse, møder store udfordringer når sandholdig gylle skal håndteres.

Stjernholms kundetilpassede løsninger til landbruget hjælper mælkeproducenter med at minimere disse udfordringer ved at tilbyde driftssikre, enkle og smarte systemer til behandling af sandholdig gylle.

Stjernholms løsning til behandling af sandholdig gylle er unik og tager udgangspunkt i mange års udviklingsarbejde, erfaring og anvendelse af udstyr til behandling af sandholdigt spildevand. I dag er processen fuldt tilpasset og afprøvet til anvendelse i landbruget. Processen består i tre trin:​

 • Separering af sand fra gylle
 • Rensning af frasepareret sand til genanvendelse
 • Efterbehandling af sandfri gylle med mulighed for at styre tørsfofprocenten, til oplagring, udbringning eller anvendelse på biogasanlæg.

Sand/gylle separations processen reducerer omkostningerne til indkøb af nyt sand. Den sandfri gylle kan oplagres, pumpes og udbringes eller anvendes på biogasanlæg uden de problemer sandholdig gylle normalt vil medføre ved disse aktiviteter.

Se en principopbygning af sandrensersystemet med tilhørende forklaring her.

Processen består i tre trin:

 • Separering af sand fra gylle – med en tilbageholdelsesprocenter på helt op til 99,6. Det betyder, at der kun efterlades ca. 1 gr. sand pr. liter separeret gylle.
 • Rensning af frasepareret sand til genanvendelse
 • Efterbehandling af sandfri gylle med mulighed for at styre tørsfofprocenten, til oplagring, udbringning eller anvendelse på biogasanlæg.

Kriterierne for en succesfuld funktion af et sandvasker-system er:

 • 90 % eller mere af sandet skal tilbageholdes.
 • Efter vask skal sandet indeholde så få bakterier og så lidt fibre, at det kan genanvendes efter få dages lagring.
 • Gyllen skal være så fri for sand og rig på biologisk tørstof at den er velegnet til biogasproduktion
 • Kriterierne for succesfuld funktion udarbejdes baseret på kundens krav og situation i hvert enkelt tilfælde.
 • I samarbejde med kunden defineres kriterierne og der fastsættes en metode for udtagelse og analyse af prøver hos godkendte laboratorier.

BIOGASPRODUCENERNES KRAV TIL GYLLE

Indholdet af sand og biologisk tørstof i den behandlede gylle er af stor betydning for økonomien.

Ud over de økonomiske fordele der opnås gennem bedre produktivitet og færre dyrlægeregninger er indholdet af sand og biologisk tørstof af stor betydning ved valg af sandvasker-system.

En høj tilbageholdelse af sand minimerer omkostningerne til nyindkøb og muliggør levering til biogasproduktion og en høj tørstofprocent giver indtægter fra salg af gyllen til biogasproduktion.

Krav til gylle til biogasproduktion

VS sand/liter Interesse
< 70 > 10 gram Afvises
> 75 < 5 gram OK
> 78 < 2 gram OK
> 80 < 1,5 gram OK
> 83 < 1 gram OK *)
*) Resultat fra Opicon VS analyse

TØRSTOF (TS) procent i leveret gylle

TS Afregningspris/tons
8% 0 kr.
9% 4 – 6 kr.
10% 8 – 12 kr.*)
11% 12 – 16 kr.
*) 1000 køer producerer 90 m3 pr. døgn. Med en tørstofprocent på 10 % og en afregningspris på 10 kr. pr. ton betyder det 328.500 kr. i afregning fra biogasanlægget. Opicon garanterer min. 9% tørstof i udvasket gylle.


STJERNHOLM SANDVASKER

Stjernholm A/S vil levere bæredygtige løsninger, som giver målbar værdi på de 3 centrale nøglepunkter:

ØKONOMI

ECONOMIC

Set over investeringens levetid (TCO) skal den give økonomisk gevisnt for både kunden og for Stjernholm A/S. Der skal tænkes cirkulært.

MILJØ

ENVIRONMENT

Løsningen skal give miljømæssig gevinst via fx reduceret energiforbrug, CO2 reduktion, mindre deponi, mere genanvendelse og procesoptimering

CSR

Løsningen skal minimere vedligehold og service og medvirke til optimale daglige arbejdsforhold, som lever op til både vores og kundens sociale relationer og samfundsansvar.

Vores løsninger peger ind i FN’s Verdensmål.

Læs mere

Se video fra mælkeproducent Erik Dolby her

Videoen er også tilgængelig på
engelsk,
spansk,
kinesisk og
hollansk.

Læs videre

Sandvasker

Sandvasker

Sandvaskeren er hjertet i Stjernholms sandvaskersystem til kvægbrug

Sandvaskeren er hjertet i vores produktprogram, som endvidere omfatter diverse snegle og transportører til transport af medier med sand til og fra rensning.

Sandvaskeren fås i flere forskellige størrelser som i alle tilfælde tilpasses de aktuelle forhold.

Sandvaskeren er bygget på erfaringer fra mange års drift på offentlige og private renseanlæg, hvor der er behov for separation af organisk og uorganisk materiale.

Tekniske data

Kapacitet efter ønske – op til 400 kg renset sand pr. time
PLC-styret
Strømforbrug: 2,6 kW
Vandforbrug: 0,3 m3 pr. m3 vasket sand
Udført i rustfri SS 2333

Princip for sandvasker

 1. Tilløb
 2. Cyklon
 3. Afløb for sandfri gylle
 4. Tilløb for tank
 5. Topmonteret omrører med gearmotor
 6. Tank
 7. Spulevandsarrangement
 8. Ventil for aftapning
 9. Snegl
 10. Vasket sand
 11. Styretavle

Sådan virker sandvaskeren

Opblandet sand og gylle indeholdende organisk materiale, pumpes ind i cyklonen (2) via det tangentiale indløb (1) i toppen af sandvaskerens tank. I denne fase separeres sandet fra gyllen ved cyklonens funktion og forskellen i vægtfylden mellem sand og væske. Den del af væsken, som er sandfri, presses ud gennem toppen af cyklonen, mens resten med det tungere sand løber ud gennem cyklonens bunddyse og tilløb (4) til sandvaskerens tank.

Den langsomtgående topmonterede omrører (5) i tanken adskiller sand og organisk materiale. Sandet bundfælder i bunden af tanken. Den sandfrie restgylle med det organiske materiale forbliver i toppen af tanken og løber ud gennem tankens udløb (3).

Sandniveauet i bunden af tanken vil under driftsforløbet være stigende. Dette vil øge modstanden på tankens omrører (5). Når belastningen på gearmotoren (Kw) når setpunkt ” start udsnegling”, starter udsneglingen via tømmesnegl (9), og kører med drift/pause iht. indstillinger. Hvis sandtilførslen er mindre end udsneglings mængden vil omrører belastningen gradvis falde og nå setpunkt for ”stop udsnegling”.

I bunden af tanken findes der et spulevandsarrangement (7), som gør det muligt at skylle sandet kontinuerligt med vand, således at organisk materiale bliver vasket ud og sandet renset. Ved eksternt startsignal åbner sandvaskerens spulevandsventil for vand til spuledyserne. Spulevandsventilen er åben til flowet er over switch for minimum flow. Ændrer trykket på spulevandet sig så trykket falder og flowet falder til under minimum, åbner ventilen yderligere for at opretholde det ønskede flow, stiger trykket så flowet når op på switchen for maks. flow, vil ventilen lukke så flowet falder til under maks.

På sandvaskerens tank under afløb (3), er der monteret flange for slamudtag (standard, afblændet med blindflange). Slamudtaget kan efter ønske bestykkes med automatisk ventil for udledning af overskydende slam og organisk materiale. Ventilen der leveres som option, er ikke vist på omstående principskitse.

I bagenden af tømmesneglen (9), er der monteret ventil for aftap (8) af vand/sand fra sandvaskeren, denne funktion kan være nødvendig i forbindelse med tømning eller sænkning af vandspejl i sandvaskeren i forbindelse med service eller rengøring.

Stjernholm leverer komplet styring og styreskab med touch screen (11), styring via PLC med mulighed for on line overvågning og kontrol.

 Kontakt os

Læs videre

Plastposer i endeløse baner

Plastposer i endeløse baner

Økonomiske, praktiske, hygiejniske og miljøvenlige Longo plastposer i endeløse baner

Optimering af hygiejnen og et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø står højt på ønskelisten på et moderne renseanlæg. I den sammenhæng er anvendlese af plastposer i endeløse baner en rigtig fornuftig løsning.

 

Endeløse plastposer kan med fordel monteres ved udtaget på flere af de systemer, hvor tørstof bliver frasorteret og skal bortskaffes, ligesom der også kan leveres praktiske rustfrie stativer med hjul til anvendelse overalt på anlægget.

Endeløse plastposer kan monteres på eksisterende og nye anlæg.

Plastposer i endeløse baner

Følg os her

Stjernholm A/S

Stjernholm A/S
Langelandsvej 4A
8940 Randers SV
CVR: 28 88 49 66

stjernholm@stjernholm.dk
+45 70 20 25 05

 

Stjernholm US Inc

Post Oak Blvd.
Suite 1910
Houston, TX 77056 US

stjernholmUS@stjernholm.dk
+1 346 388 2791


© Stjernholm A/S. ALL RIGHTS RESERVED